Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Vacature
Webmaster: Peter Nooijen

Design: Peter Nooijen (iov Koek)
Techniek: Theiner ICT

| Afgelastingen

Notulen Algemene Jaarvergadering SCMH d.d. 11 juni 2018 in het clubhuis van SCMH aan de Mr. Schendelerstraat 12 in Mariaheide.

Afmeldingen: Maria van Asseldonk, Hans vd Broek, Joep van Helvoort, Louis Rijk, Frans vd Dungen,

Ardy vd Heuvel, Rob Rauh, Marjon Rauh, Twan Rauh.

Aanwezig: 35 leden en 2 gasten korfbalclub: Henk vd Brand en Ingrid Kanters-vd Tillaar

1. Opening door de voorzitter Bert van den Broek.

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom. Hij memoreert het overlijden van de leden en vrijwilligers Jan van Helvoirt en Louis van Asseldonk en vraagt de leden om enkele momenten stilte. Complimenten voor seniorenteams voor de hulp aan elkaar i.v.m. de krappe bezetting van ieder team. Felicitaties voor SCMH 1: mooie 5e plaats in de 4e klasse. Arjo Verkuijlen stopt; is een voorbeeld geweest voor alle andere voetballers. Koen en Rik van Asseldonk gaan naar het 3e. Er komt veel jeugd over.

Verder bewogen jaar geweest: harmonisatie in Meierijstad, contributie vrijwilligers, VOG, AVG, onderzoek fusie korfbal/voetbal, club-TV, nieuwe site.

2. Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. 28 juni 2017.

De notulen stonden op www.SCMH.nl . Er is een opmerking: Datum/jaartal bovenaan niet correct. Verder zijn geen op- of aanmerkingen. Onder dankzegging aan Marie-José worden de notulen vastgesteld.

3. Jaarverslag seizoen 2017-2018.

Het jaarverslag wordt voor het eerst voorgelezen door de commissieleden zelf wat hun commissie betreft en de rest door Marie-José. De commissies maken zelf hun verslag (zo kort mogelijk). Na het voorlezen wordt het jaarverslag door de vergadering goedgekeurd. Dit verslag komt op de www.scmh.nl onder “algemeen”.

4. Bestuursverkiezing.

Er zijn drie periodiek aftredende bestuursleden:
- Sven Breeuwer is periodiek aftredend en herkiesbaar. De voorzitter benoemd de vele taken van Sven die Sven in goede samenwerking voor zijn rekening neemt. De vergadering is d.m.v. een applaus akkoord met nog een termijn van 3 jaar. Sven bedankt en veel succes.

- Tijn vd Berg is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter benoemd de vele werkzaamheden die Tijn de afgelopen 9 jaar verricht heeft: de verbouwing van de accommodatie was toch wel het grootste project en vorig jaar nog de kantine. Hij bedankt Tijn voor zijn tijd in het bestuur en de prettige samenwerking; Tijn was een versterking van het bestuur door zijn altijd duidelijke en eigen mening. Tijn krijgt envelop, bloemetje en een applaus van de aanwezige leden.

Er wordt nog gezocht naar een vervanger voor Tijn in het bestuur.

- Marie-José is aftredend en niet herkiesbaar. Ook hier benoemt de voorzitter de werkzaamheden van Marie-José.

Ze stopt als bestuurslid maar gaat nog wel taken doen binnen de vereniging. Bij het pilsje na de bestuursvergaderingen zal ze niet meer aansluiten. De voorzitter vraagt de vergadering goedkeuring om Marie-José voor al haar verdiensten voor de vereniging te benoemen tot erelid van SCMH. De vergadering gaat hiermee akkoord. Bert bedankt Marie-José voor haar 15 jaar secretaris van SCMH en feliciteert haar met de benoeming tot erelid. Een bos bloemen en envelop worden overhandigd.

Marie-José, erg onder de indruk van haar erelidmaatschap, bedankt iedereen voor de hele fijne samenwerking al die jaren. Het voelde altijd als thuiskomen als ze het sportpark opkwam. Ze zal dan ook nog heel regelmatig “naar huis” komen. Ze wenst Rick heel veel succes en is natuurlijk altijd bereid om nog te helpen. Maar Rick gaat de taak op zijn manier goed invullen, dat is zeker.

Rick heeft zich zelf aangemeld, tot groot genoegen van Marie-José, en heeft de 3 vereiste handtekeningen van leden die hem steunen. De vergadering gaat d.m.v. een applaus akkoord dat Rick de nieuwe secretaris wordt.

Voorzitter bedankt Rick en wenst hem veel succes.

De functie bestuurslid/voorzitter seniorencommissie is ook nog steeds vacant.

5. Verkiezing kascommissie.

Aftredend is Toinne vd Boogaard. Mart van Goor meldt zich aan als 2e reserve.

De nieuwe kascommissie bestaat uit: Leden: 1. Frans vd Dungen, 2 Stefan van Asseldonk.

Reserveleden: 1. Theo Raijmakers, 2. Mart van Goor.

De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt Toinne en Mart.

6. Huishoudelijk Reglement wijzigingen.

Deze staan op de site onder algemeen/huishoudelijk reglement.

De vergadering is akkoord met deze wijzigingen.

7. Vaststellen contributie 2018/2019 (beloning vrijwilligers).

Het voorstel staat op de site onder algemeen/bestuurszaken.

Marie-José licht nog e.e.a. toe: vrijwilliger die met grote regelmaat vrijwilligerswerk doet, gaat iets minder contributie betalen; die regelmatig vrijwilligerswerk doet, blijft ongeveer gelijk en die bijna geen of geen vrijwilligerswerk doet, betaalt meer contributie. Jeugdvrijwilligers worden beloond met een tegoedbon. Mensen die een vergoeding krijgen betalen gewoon het volle pond contributie. Het vrijwilligersfeest blijft voor iedere vrijwilliger van 18 jaar en ouder.

Het innen van contributie gaat middels automatische incasso; iedereen heeft de penningmeester hiervoor gemachtigd. Contributie zal ieder jaar in augustus/september worden geïnd.

8. Sportbeleid gemeente Meierijstad.

Sportbeleid is ongewijzigd vastgesteld door de Raad op 31 mei 2018. Het betoog van Marie-José in de commissie heeft niet geleid tot versoepeling. Selectie, leden, vrijwilligers, bestuur nog hartelijk dank dat jullie Marie-José gesteund hebben in Sint-Oedenrode. Onze accommodatie, die de gemeente om niet wil overnemen om “de verenigingen te ontlasten” gaat NIET naar de gemeente om dan huur te gaan betalen, zodat de gemeente over 30/40 jaar een nieuwe accommodatie kan bouwen. Wat SCMH met haar vrijwilligers heeft neergezet en waar SCMH ook nu nog steeds veel complimenten voor krijgt, blijft eigendom van SCMH. Op 28 juni a.s. komt wethouder Coby vd Pas met een voorstel naar SCMH. We houden leden op de hoogte.

9. Presentatie nieuwe site www.scmh.nl

Peter Nooijen heeft zich verdiept in een nieuwe site, samen met enkele bestuursleden. Hij geeft een presentatie.

Verder is Peter ook de verzorger van de Club-TV, waarop standen, foto’s activiteiten, logo’s van sponsoren enz. staan. Aankondigingen, foto’s enz. kunnen gestuurd worden naar en Peter zorgt er dan voor dat e.e.a. op de Club-TV komt. Het beheer en de autorisatie liggen bij de PR commissie van SCMH. Verslagen komen op de nieuwe site via Bert. Moet voorkomen worden dat er veel mensen op de site kunnen.

Het groene boekje blijft gewoon. Aan de privacy wetgeving (AVG) wordt gewerkt.

10. Voortgang onderzoek fusie v.v. en k.v.

De voorzitter van de onderzoekscommissie Peter Verkuijlen geeft een presentatie over de voortgang van het onderzoek en de plannen om te komen tot een definitief voorstel. Een brief hierover is bij de uitnodiging van deze vergadering gevoegd. Leden van de onderzoekscommissie zijn allemaal aanwezig.

Vragen vanuit de vergadering:

-Huishoudelijk Reglement is belangrijk. Wie werkt hieraan? Zowel v.v. als k.v. hebben een HR. De taak om deze samen te voegen komt uit een van de werkcommissies. Woensdag 13 juni worden de werkcommissies samengesteld door de onderzoekscommissie; proberen het aantal personen in één commissie beperkt te houden.

-Is de trent van beide verenigingen over een aantal jaren bekeken? Ja, de afgelopen 5 jaar zijn meegenomen. De v.v. was ieder jaar financieel positief en de k.v. is rond de € 0,00 geweest. Sponsorinkomsten zijn ongeveer gelijk gezien de ledenaantallen, zo ook de contributie.

-Zijn er ijsberen op de weg? De ledenvergadering kan altijd nog “nee” zeggen.

-De onderzoekscommissie is bij DAW geweest waar v.v. en k.v. ook gefuseerd zijn. Daar was iedereen enthousiast en positief.

-Hoe zit het met het aantal velden als er een fusie komt? Het aantal velden ligt aan het aantal teams en daar verandert niets aan. K.v. staat wel op de begroting van de gemeente om in 2021 een kunstgrasveld te krijgen.

De aanwezige leden gaan akkoord met het doorgaan van de voorbereidingen om tot een fusie te komen.

11. Voorlopige elftalindeling seizoen 2018-2019.

Bert presenteert de nieuwe elftalindelingen. Er komen 11 jeugdspelers over maar er gaan meer spelers weg. SCMH5 (Mulleseind) gaat na 16 jaar stoppen bij SCMH. Dus is het toch nog een hele puzzel geweest. Volgend seizoen is er één seniorenelftal minder (5). En er wordt weer een beroep op iedere speler gedaan om elkaar te helpen.

Een speciaal dankwoordje aan Mulleseind en Bertus , wie samen met Martien dit team altijd begeleid heeft en die samen alles al die 16 jaren prima op orde hadden.

12. Opgeven vragen voor de rondvraag.

Er worden 14 vragen opgegeven welke bij punt 15 zullen worden vermeld en beantwoord.

 

PAUZE.

(consumptie van de club)

 

13. Woordje trainer Fred Donkers.

Fred vindt het jammer dat de 1e periode niet is gewonnen. Verder was handhaving de doelstelling en dit is zeker gehaald: een mooie 5e plaats. Na de winter zijn er A’s overgekomen en dit is goed gegaan. Volgend seizoen is de doelstelling van Fred om hoger in de 4e klasse te eindigen.

14. Mededelingen.

* Afmeldingen/wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie. Geldt zeker ook voor mailadressen!

* Oefenprogramma staat/komt op de site

* M.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG kortweg, (privacywetgeving) zijn we informerend bezig, o.a. met hulp van de KNVB. Dit is een hele klus, maar vanuit rijkswege is reeds toegezegd, dat men richting verenigingen hiermee soepel zal omgaan.

* Helaas moet het bestuur constateren, dat vrijwilligers maar laks omgaan met de aanvraag voor de VOG. Marie-José heeft reeds meerdere zaterdagen opgeofferd om hierin mee te helpen. Men zegt wel toe om de aanvraag thuis te bevestigen, maar uiteindelijk doet men niets! Jammer.

* Onlangs heeft Floyd Dekkers de cursus Trainer coach EUFA C gevolgd en met goed gevolg afgesloten. M.a.w., hij is hiervoor geslaagd. Namens SCMH feliciteren wij Floyd hiermee en willen dit onderschrijven met een bloemetje, en uiteraard een applausje.

* Vacatures: nogmaals wil het bestuur de aandacht vragen voor onze vacatures: bestuurslid/voorzitter seniorencommissie; bestuurslid/voorzitter commissie materialen & onderhoud; 2 vacatures binnen de jeugdcommissie; clubfotograaf (inmiddels in onderhandeling), kantinepersoneel en jeugdleiders en –trainers.

* Men kan lid worden van de Supportersclub voor €5,00 voor 5 jaar. Aanmelden bij Riky vd Leest, Theo vd Sanden of Danny vd Graaf.

* Vertrouwenspersoon. Tot voorheen was de voorzitter steeds de vertrouwenspersoon van onze vereniging. Op advies van o.a. gemeente en KNVB, is besloten iemand van buiten de vereniging hiervoor te vragen. Theo Raijmakers zal deze functie voor SCMH gaan vervullen. Succes.

* Rookvrij sportpark. Bestuur gaat onderzoeken/bekijken, of, hoe en wanneer we ons sportpark rookvrij kunnen krijgen. Maar gezien de vele zaken die nu lopen, wordt het wel naar achteren geschoven.

* Wij zijn verder nog steeds alert op het alcoholgebruik door jeugd onder 18. Het blijkt echter, dat hier niet iedereen zijn medewerking aan geeft. Het kan gaan inhouden, dat op zaterdag de kantine alcohol-vrij blijft. Voor de zaterdagveteranen komt een regeling.

* Start bekerwedstrijden: 1 / 2 september (jeugd/senioren).

* Start competitie: 22 / 23 september (jeugd/senioren).

* Wandelvoetbal. We gaan onderzoeken, samen met de KBO, of er interesse is voor het wandelvoetbal. Joop van Lanen van FC De Rakt wil eventueel een clinic komen geven. 2 Dames hebben al toegezegd mee te willen doen.

* Jubilarissen: 40 jaar lid: Toontje Raaijmakers, Corné Kanters, Patrick vd Burgt, Harold vd Burgt en Albert vd Broek. 25 jaar lid: Toinne vd Boogaard, Rick vd Biggelaar, Paul vd Berg en Rein Leenders.

15. (12. Opgeven en) beantwoording van de rondvraag.

a. Komt er een pinautomaat inde kantine?

Bestuur zal informeren bij de bank.

b. Hoe denkt het bestuur erover dat per mail voor het kamp sponsorgeld is gevraagd?

Hierover is met sponsoren gesproken en er is uitgelegd dat op het moment van communiceren naar het bestuur hierover de vraag al was gesteld aan de sponsoren. Dit is niet goed gegaan en er zal kritisch worden gekeken naar de financiën van het kamp.

c. Is het iets om een paar wedstrijden 1e (derby’s) op zaterdagavond te organiseren (extra inkomsten)?

Dit kan maar moet wel tijdig aangegeven worden. En wedstrijden moeten op hoofdveld gespeeld worden dus kan niet als het donker is (geen verlichting). Wordt in overleg met staf selectie bekeken.

d. Wordt er iets georganiseerd als fusie rond is?

Wordt bekeken als het daadwerkelijk zover is.

e. Is het een idee om met niet-bestuursleden een commissie te maken om het vrijwilligersprobleem (bestuurlijke taken) aan te pakken?

Mensen worden persoonlijk benaderd door bestuur/commissie; het mag uiteraard een dorpsgenoot/persoon zijn die geen connecties heeft met SCMH. Er is een brief gemaild naar alle leden om aandacht te krijgen voor het probleem. Bestuur zal deze vraag meenemen.

f. Kan jeu de boule competitie verzet worden naar het begin van een seizoen?

Eerste jaren was deze competitie in augustus maar als de velden nat zijn en er wordt jeu de boule gespeeld dan lijden de velden heel veel. Per slot zijn de velden voor voetbal bestemd en willen de voetballers in ieder geval op een goed veld beginnen. Terecht. Vandaar dat jeu de boule is verzet naar het einde van een seizoen.

g. Hoe zit het met de extra (activiteiten/feest) avond die een elftal mag organiseren?

Ieder seniorenelftal mag 1 x per jaar een activiteit/feest organiseren in de kantine. Staat in het huishoudelijk reglement en is bekend bij de leiders. Begin van nieuw seizoen nogmaals op de site zetten.

h. Selectie heeft 2 nieuwe leden die niet uit Mariaheide komen (“vreemden”). Worden de jongens van de A’s zo niet gepasseerd?

Leden melden zich zelf aan en in principe wordt er niemand geweigerd bij SCMH. Verder is het aan de staf van de selectie wat de indelingen betreft. Ook de A’s van SCMH moeten zich bij de senioren bewijzen en gezonde concurrentie is prima.

i. Kantine was in de winter dicht tijdens wedstrijd Ajax-PSV terwijl er wel getraind werd?

Volgens het bestuur waren de trainingen in een zaal waarop werd besloten om de kantine niet open te doen.

j. Hoe is het beleid m.b.t. honden op het sportpark (hangt bordje “verboden voor honden”)?

Aangelijnde honden worden gedoogd. Als een hond niet aangelijnd is mag iedereen hier wat van zeggen; niet alleen het bestuur maar ook leden of bezoekers. Het bordje blijft hangen.

k. Kan onderhoud van de velden zelf geregeld worden?

SCMH mag zelf geen onderhoud doen maar kan wel om extra bewerkingen vragen. Dit gebeurd ook maar dit wordt niet altijd gehonoreerd.

l. De hele selectie doet vrijwilligerswerk in de kantine. Ook andere elftallen kunnen vrijwilligerswerk doen?

Het zou inderdaad fijn zijn als ook door andere teams initiatief getoond wordt om iets te doen voor de club.

m. Gemaaid gras blijft lang op hopen op de parkeerplaats liggen en gaat stinken. Kan er b.v. een bak gerealiseerd worden waarin dit afval wordt opgeslagen of kan dit sneller opgeruimd worden?

Bestuur zal klacht bij de gemeente neerleggen. Bewoners kunnen zelf ook bij de gemeente aangeven dat ze stankoverlast hebben.

n. Wat is het beleid m.b.t. het gebruik van het pannaveld?

Afgesproken is dat er ’s avonds na 21.00 uur geen gebruik meer wordt gemaakt van het pannaveld (dus ook geen muziek) om geen overlast in de buurt te veroorzaken. Bestuur zal de afspraken op site zetten.

16. Sluiting.

Bert sluit om 23.05 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Bert zegt dat iedereen nog gebruik mag maken van een gratis drankje.

Tot slot wenst hij iedereen namens het gehele bestuur een fijne vakantie.

 

Bestuur SCMH.

Notuliste: Marie-José van de Graaf