Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Vacature
Webmaster: Peter Nooijen

Design: Peter Nooijen (iov Koek)
Techniek: Theiner ICT

| Afgelastingen

header kantine1

Aan alle leden van voetbalvereniging SCMH en korfbalvereniging SCMH.

Zoals bekend is in het najaar van 2017 een onderzoekscommissie ingesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de wenselijkheid om te komen tot een eventuele fusie van beide verenigingen.

Inmiddels is er veel werk verricht om aan bovengenoemde een goede invulling te geven.

In juni 2018 zijn de algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen geïnformeerd en geraadpleegd om te komen tot een definitief fusievoorstel volgens een vastgestelde werkmethodiek.

Hierin waren o.a. opgenomen:

  • Instelling en werkwijze werkgroepen.
  • Vaststelling tijdspad naar ingang fusie.
  • Organisatiestructuur nieuwe vereniging.
  • Startdatum nieuwe vereniging.

Het proces verloopt prima volgens het vastgestelde tijdsschema.

De werkgroepen hebben hun werkzaamheden uitgevoerd en de conceptrapporten aangeleverd aan de onderzoekscommissie. Overleg over de definitieve vaststelling van deze rapporten moet nog wel plaats vinden met de voorzitters van de werkgroepen. Ook wordt al gewerkt aan het voorstel om te komen tot een invulling van het nieuwe bestuur. Dit verloopt allemaal naar wens.

Er heeft wel één belangrijke wijziging plaats gevonden in het te realiseren fusieproces. Na overleg met de notaris over onze fusieplannen heeft hij het advies gegeven om een samenvoeging van beide verenigingen te realiseren.

Aan deze samenvoeging zijn bijna geen kosten verbonden. Alle leningen en overeenkomsten van de onroerende goederen kunnen blijven bestaan en het

wijzigen van de rechten van opstal, het maken van nieuwe statuten, publicatie in

landelijke dagbladen hoeft allemaal niet plaats te vinden.

Concreet betekent dit dat de vereniging R.K. Sportclub Mariaheide, afgekort S.C.M.H. blijft bestaan. Wel wordt de doelstelling van de vereniging aangepast.

Het doel zal worden het beoefenen van de voetbalsport en de korfbalsport.

Om dit te realiseren zal het volgende moeten plaats vinden:

  • De statuten van de vereniging R.K. Sportclub Mariaheide moeten aangepast worden

en bij notariële akte worden vast gelegd. De algemene ledenvergadering zal hieraan zijn goedkeuring moeten geven.

  • Alle leden van de korfbalclub worden lid van bovengenoemde vereniging met alle rechten en plichten.
  • De korfbalclub S.C.M.H. zal hierna opgeheven worden. De algemene ledenvergadering zal hieraan zijn goedkeuring moeten geven.

De besturen van beide verenigingen gaan met deze voorgestelde samenvoeging unaniem akkoord en hebben de onderzoekscommissie gevraagd om het voorstel van deze samenvoeging te realiseren volgens het gekozen tijdpad.

De onderzoekscommissie.  

Onafhankelijk voorzitter:    K.v. SCMH    V.v. SCMH 
Peter Verkuijlen   Henk van den Brand   Ton van Katwijk
    Ingrid Kanters- van den Tillaar   Marie-José van de Graaf
        Bert van de Broek